1. แจ้งความประสงค์ขอรับต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดให้ผู้ลงทะเบียน 1 ท่านสามารถรับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร 5 ต้น

2. เริ่มแจ้งความประสงค์รับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรวันที่ 7-31 สิงหาคม 2564 และเริ่มรับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรวันที่ 15-30 กันยายน 2564

3. รับตันกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรตาม วัน สถานที่ที่แจ้งความประสงค์ไว้ เวลา 8.30 - 16.30 น. ทุกวัน

4. มีจำนวนต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 100,000 ต้น

จำนวนต้นพันธุ์ทั้งหมด 100000
จำนวนต้นพันธุ์ที่จอง 98942
จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 20040