แบบแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต
คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : นามสกุล :
เพศ : ชาย หญิง
เลขประจำตัวประชาชน :
อีเมล์ :
ประเภท :

แสดงความคิดเห็น

ที่
ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เหตุผล/ข้อเสนอแนะ
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง วัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. ....
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. ....
เรื่อง กำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายพาราควอต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. ....
เรื่อง กำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายไกลโฟเซต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. ....
เรื่อง กำหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายคลอร์ไพริฟอส ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรพ.ศ. ....

ข้อคิดเห็นอื่นๆ