แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน
การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ...

   ครบกำหนดรับฟังทางออนไลน์วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑. ร่างประกาศ กษ.

๒. แนบท้าย รายการข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

๓. แนบท้าย อัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : นามสกุล :
เพศ : ชาย หญิง
เลขประจำตัวประชาชน :
อีเมล์ :
ประเภท :

แสดงความคิดเห็น

ที่
ร่างประกาศ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เหตุผล/ข้อเสนอแนะ
ข้อ ๕
ข้อ ๖
ข้อ ๗
ข้อ ๘
ข้อ ๙
ข้อ ๑๐
ข้อ ๑๑
ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๓
๑๐ ข้อ ๑๔
๑๑ ข้อ ๑๕
๑๒ ข้อ ๑๖
๑๓ ข้อ ๑๗
๑๔ ข้อ ๑๘

ข้อคิดเห็นอื่นๆ