แบบแสดงความคิดเห็นออนไลน์ต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ …) พ.ศ. ...

รับฟังความคิดเห็นออนไลน์ วันที่ 6-20 ตุลาคม 2560 ขยายเวลาถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

(กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเอกสารที่แนบมาด้วย)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : นามสกุล : * จำเป็น
เพศ : ชาย หญิง
เลขประจำตัวประชาชน (9999999999999) : * จำเป็น
อีเมล์ :
ประเภท :

ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม :

โปรดระบุ มาตรา เหตุผล/ข้อควรปรับปรุง

ลำดับ

มาตรา
(1 - 82)

เหตุผล / ข้อควรปรับปรุง
1
2
3
4
5

ข้อคิดเห็นอื่นๆ