มิถุนายน 2, 2023
  ผลิใบ ก้าวใหม่การวิจัยและพัฒนาการเกษตร  

วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร
  • เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับนักวิจัยกับผู้บริหาร นักวิจัยกับนักวิจัย และนักวิจัยกับผู้สนใจการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
  • เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นพื้นฐานการวิจัยชั้นสูงต่อไป
logo-removebg-preview
logo-removebg-preview
จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2560
logo-removebg-preview
จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2559
logo-removebg-preview
จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2558
เรื่องล่าสุด

แยกเป็นปี